confirm & upload || đăng ký & nộp bài toàn văn || 確認&上傳 || Khak-jīn

Open time for submitting full paper: from September 1 to 30, 2016.
Click here to upload full paper! Nộp bài toàn văn!發表人論文在此上傳!

一般聽眾(非發表者)之報名時間預定10月1日至31日開放,先報先贏,額滿為止。按此報名 Registration for audiences here.

 

 

 Tel: +886-6-2757575 ext 52627│Fax: +886-6-2755190│E-mail: cvsncku@gmail.com