Call for papers: 2019 International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies! 第四屆台越人文比較國際研討會徵稿!
For details詳細資訊

 

歡迎報名越南文學研習工作坊! 2019/4/27~28在成大舉辦。詳閱資訊!

 

歡迎報名成大主辦2019年暑期越南遊學團! 詳閱資訊

 

Workshop quốc tế về việc giảng dạy và đánh giá năng lực tiếng Việt!歡迎報名越南語言文化國際工作坊! March 8, 2019 詳閱資訊

 

賀!成大越南研究中心與台灣亞洲交流基金會簽署亞洲深耕聯盟合作宣言,共同促進台灣與新南向國家,特別是越南的文化交流。

 

 

戰火中仍飄盪著詩句:越南詩人、國家文藝獎得主陳潤明詩集新書發表!詳細活動

 

成大2018越南文化國際工作坊圓滿成功! 2018 Workshop Quốc tế về Văn hóa Việt Nam 詳情details

 

本中心新書出版《越南魂:語言、文字與反霸權》記者會

 

國立成功大學越南研究中心已開辦1)越南語文學士學分班2)越南語教學培訓碩士學分班。歡迎報名! 詳閱資訊

 

2017 Call for papers: Journal of Viet Nam Hoc ||《越南研究》期刊徵稿||TẠP CHÍ VIỆT NAM HỌC || ベトナム研究|| Oa̍t-lâm Gián-kiù

2016 第三屆台越人文比較研究國際研討會 & 第八屆台灣羅馬字國際研討會 圓滿成功!!
2016 The 3rd International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies
Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ 3

 

國立成功大學國際越南語認證2019年春季考試預定4月20日於全國同步舉行! 詳情

International Vietnamese Proficiency Test is officially released! Click here for details!

國立成功大學 越南語圖書收藏計畫

Kế Hoạch Thu Thập Sách Tiếng Việt – Trường ĐH Thành Công

隨tio̍h台越兩國教育文化交流活動jú來jú濟,台灣ê越南研究mā ná來ná 昌颺。國立成功大學是國內siōng早從事越南研究kap越南語教學ê大學之一。為tio̍h提升越南研究kap越南語教學ê品質,國立成功大學各相關單位這kuí年來lóng陸續採購越南語圖書kap相關文獻史料。目前所累積ê越南語冊數量大約有1,550本。雖罔數量iáu相當有限,m̄-koh已經是全國上大批ê越南語圖書收藏量。為tio̍h方便讀者查詢使用,越南研究中心籌備處特別kā成大ê越南語圖書匯集koh設計專門網站thang好抄找。歡迎各界人士多多利用這批越南藏書,mā歡迎捐贈符合這个計畫目的ê越南語圖書。

台越文化協會

Hiệp Hội Văn hóa Việt Đài

本會以促進台灣、越南ê文化、教育kap學術互動為宗旨。
凡認同前揭宗旨,並有志於台灣或越南的相關學習、研究者,或對台灣、越南文化有興趣、有意熱心推廣者,皆可向本會申請入會。

台越人文比較研究國際研討會紀錄


越南七桃lóng毋驚

Chit本冊是專門替台灣人編ê越南話手比冊。...


詳細紹介         來去買冊

相關連結