Presenter's registration to confirm your attendance (deadline July 31, CLOSED)
Người trình bày đăng ký - Đã hết hạn發表人註冊已截止


The online system for uploading full papers will open from 1st~ 30th September!

Hệ thống nhận bài toàn văn sẽ được mở trên website của hội thảo từ ngày 1/9/ ~ 30/9/2019!

 

 Tel: +886-6-2757575 ext 52627│Fax: +886-6-2755190│E-mail: cvsncku@gmail.com