Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010

Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010 Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt năm 2010

Chủ đề hội thảo:
Việt Nam học và Đài Loan học: Những lĩnh vực nghiên cứu mới nổi

Đơn vị tổ chức:
Khoa Văn học Đài Loan, Trường Đại học Thành Công
Văn phòng trù bị Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Trường Đại học Thành Công
Center for Taiwanese Languages Testing, Trường Đại học Thành Công
Hiệp hội Văn hóa Việt Đài

Đơn vị hỗ trợ:
Hiệp hội chữ La tinh Đài Loan, Hội nhà văn Đài Loan

Đơn vị tài trợ:
Công ty truyền thông Á Châu, Bệnh viện Lok-an, Công ty du lịch Hongyi, NSC Đài Loan

Địa điểm:
Trường Đại học Thành Công, Đài Nam, Đài Loan

Thời gian hội thảo:
16, 17 tháng 10 năm 2010

Kỷ yếu 1
Kỷ yếu 2


Trưởng Ban tổ chức Hội thảo: PGS. TS Tưởng Vi Văn(Khoa Văn học Đài Loan, Đại học Thành Công, Đài Loan.)│ Trợ lý: Trần Lý Dương
Tel:(+886) 6-2757575 ext 52627│Fax:(+886) 6-2755190│E-mail: cvsncku@gmail.com│Xin dùng trình duyệt Firefox.