Hội thảo quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt lần thứ 2 năm 2013 &
Hội thảo quốc tế chữ La-tinh Đài Loan lần thứ 6 năm 2013

Chủ đề hội thảo:
Bảo tồn và phát triển các Di sản Văn hóa

Đơn vị tổ chức:
Trung tâm Trắc nghiệm Ngữ văn Đài Loan, Đại học Quốc lập Thành Công;
Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Quốc lập Thành Công;
Hiệp hội Văn hóa Việt Đài;
Văn Hóa Mới Đài Loan

Đơn vị hỗ trợ:

Hiệp hội chữ La tinh Đài Loan
Hội Nhà Văn Đài Loan
Hội Giáo Sư Đài Loan
Khóa học về Châu Á Thái Bình Dương, Khoa Nghiên cứu Đài Loan và Khu vực, Đại học Quốc lập Đông Hoa;
Khoa Ngữ văn Đài Loan, Đại học Y học Trung Sơn
Viện thần học Đài Nam
Giáo hội trưởng lão Đài Loan
Bảo tàng Văn học Đài Loan

Đơn vị chỉ đạo
Chính phủ Đài Loan
Cục Giáo dục Đài Nam
Cục Văn hoá Đài Nam

Đơn vị tài trợ:
Công ty truyền thông Á Châu;
Bệnh viện Lok-an Đài Loan;
Công ty du lịch Hongyi

Địa điểm:
Trường Đại học Thành Công, Đài Nam, Đài Loan

Thời gian hội thảo:
18~20 tháng 5 năm 2013

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN BÁO CÁO
LỊCH TRÌNH
(17/5)

Tham khảo hình thức bản mẫu: Word PDF

Báo cáo viên đăng ký tham dụ hội thảo (đến 25/4)!

Thính giả sẽ dược đăng ký bắt đầu vào 20/4!


BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO E-mail: cvsncku@gmail.com│Tel:(+886) 6-2757575 ext 52627│Fax:(+886) 6-2755190