Share

Schedule, 2015

Contact us

E-mail:cvsncku@gmail.com
Tel:+886-6-2757575 ext. 52627
Fax:+886-6-2755190
Conf. venue:National Museum of Taiwan Literature
Address:
No.1, Zhongzheng Rd.,West Central District,Tainan City 700, TAIWAN
會議地址:國立台灣文學館
承辦單位:國立成功大學越南研究中心

View Larger Map

2015 International Conference on Taiwanese Literature Translation
Theme: Taiwanese literature translation in the globalization era

Conference date: Nov. 7~8, 2015
Organizers:
National Museum of Taiwan Literature
Center for Vietnamese Studies, National Cheng Kung University
Sponsors
Center for Taiwanese Languages Testing, National Cheng Kung University
Taiwanese Romanization Association
Taiwanese Pen

Association for Taiwanese and Vietnamese Cultural Exchange

Conference venue: National Museum of Taiwan Literature (Tainan, TAIWAN)

2015台灣文學外譯國際學術研討會暨台灣文學譯者論壇
會議主題:全球化下的台灣文學外譯
會議日期:公元2015年11月7日(六)~8日(日)
主辦單位:國立台灣文學館
承辦單位:國立成功大學越南研究中心
協辦單位:國立成功大學台灣語文測驗中心台灣羅馬字協會台文筆會台越文化協會
會議地點:國立台灣文學館

Tâi-oân Bûn-ha̍k Gōa-e̍k Kok-chè Ha̍k-su̍t Gián-thó-hōe &Tâi-oân Bûn-ha̍k E̍k-chiá Lūn-tôaⁿ
Hōe-gī Chú-tê: Bīn-tùi choân-kiû-hòa ê Tâi-oân bûn-ha̍k gōa-e̍k 
Hōe-gī ji̍t-kî: Kong-goân 2015 nî 11 go̍eh 7~8
Chú-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Tâi-oân Bú-ha̍k-koán
Sêng-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Oa̍t-lâm Gián-kiú Tiong-sim
Lí Kang-khioh Tâi-gí Bûn-kàu Ki-kim-hōe
Hia̍p-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Gí-bûn Chhek-giām Tiong-sim
Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe, Tâi-bûn Pit-hoē
Tâi-Oa̍t Bûn-hoà Hia̍p-hoē,
Hōe-gī tē-tiám: Kok-li̍p Tâi-oân Bú-ha̍k-koán
Hōe-gī bāng-chām: http://cvs.twl.ncku.edu.tw/conf/2015