Presenter's registration to confirm your attendance (deadline July 31, CLOSED)
Người trình bày đăng ký - Đã hết hạn發表人註冊已截止


The online system for uploading full papers is open now untill 30th September! Click here to upload! Please be aware that the maximum size for uploading each paper is 2M!

Hệ thống nhận bài toàn văn đã được mở trên website của hội thảo từ ngày 1/9/ ~ 30/9/2019! Bấm ở đây và tải toàn văn lên! Mỗi File tải lên phải có dung lượng dưới 2MB.

發表人請按此上傳全文(檔案限2M以下)

Participant's registration (for general audience, non-presenters, deadline Oct. 31)
一般聽眾報名旁聽,10/31截止,請按此報名。

 Tel: +886-6-2757575 ext 52627│Fax: +886-6-2755190│E-mail: cvsncku@gmail.com