WORKSHOP QUỐC TẾ VỀ

VĂN HÓA VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NHÂN HỌC

Jîn-lūi-ha̍k Sī-iá ê Oa̍t-lâm Bûn-hòa Kok-chè Kang-chok-hong

人類學視野下的越南文化國際工作坊 電子論文集
Proceedings of International Workshop on
Vietnamese Culture from the Perspective of Anthropology

地點:成大台文系館NCKU

May 27~28, 2023

 

 

 

主辦單位:

國立成功大學越南研究中心

合辦單位:

台灣亞洲交流基金會

胡志明市國家大學所屬社會人文大學

國立成功大學台灣文學系台語師資班

社團法人台越文化協會

社團法人台灣羅馬字協會

台文筆會

協辦單位:

國立高雄大學越南研究中心

 

     

         

 


 

AGENDA AND FULL PAPERS

You may download the full papers by clicking its link.

All papers are copyrighted by its author. The e-papers are provided for conference participants only.

Do not distrubte and publish without written permission from the authors.

May 27Saturday(Thứ 7)

時間

Thời gian

Agenda議程暨活動內容

Lịch trình và nội dung hoạt động

9:00-9:20

Reception 報到(發表人領取資料)@ classroom 88154

Đăng ký (lấy tài liệu)

9:20-9:40

Opening ceremony開幕典禮Lễ khai mạc

@ classroom 88154

9:40-10:10

Keynote speech 專題演講1

Prof. HSIAO Hsin-Huang (蕭新煌)

Chairperson, Taiwan-Asia Exchange Foundation 

The People-Centered New Southbound Policy: An Assessment

10:10-10:40

Keynote speech專題演講2

Prof. LƯƠNG Văn Hy

University of Toronto, Canada

Studying Cultures in Vietnam: Some General Issues

10:40-11:00

Tea time  茶點 Phò-tāu  Nghỉ giải lao

11:00-12:30

Panel 1  場次1  Tiểu ban 1

@ TWL classroom 88154

Presider
主持人

Chủ trì

Presenters

發表者

Người

phát biểu

Titles

題目

Đề tài

Discussants

討論人

Người

bình luận

TƯỞNG
Vi Văn
(
蔣為文)

NGUYỄN

Văn Hiệp

Một số cách biểu thị tình thái mang tính chất phương ngữ trong tiếng Việt

越南語裡具方言特性ê情態助動詞表現方式

TƯỞNG
Vi Văn

PHẠM

Ngọc Thúy Vi

Phương ngữ Nam Bộ trong quá trình giao lưu văn hóa tộc người (trường hợp tiếp xúc ngôn ngữ giữa người Kinh và người Hoa)

越南南部越、華族群文化交流下ê南部方言

YANG Fang-chi

(楊芳枝)

 

PHAN Thị

Yến Tuyết

Văn hóa Nam Bộ dưới góc nhìn Nhân học

人類學視野下ê越南南部文化

YANG Fang-chi

(楊芳枝)

12:30-13:30

Lunch  午餐 Chia̍h-tàu   Nghỉ ăn trưa

(一般聽眾自理)

5/27周六

13:30-15:30

Panel 2  場次2  Tiểu ban 2

@ TWL classroom 88154

Presider
主持人

Chủ trì

Presenters

發表者

Người

phát biểu

Titles

題目

Đề tài

Discussants

討論人

Người

bình luận

N̂G

Pek-hô

(黃伯和)

HUỲNH

Ngọc Thu

Tôn giáo bản địa trong đời sống văn hóa của cư dân người Việt ở Nam Bộ, Việt Nam

越南南部生活文化中ê本土宗教

HUNG Ming-chien (洪銘謙)

DƯƠNG

Hoàng Lộc

Những đặc điểm chính của Phật giáo Nam Bộ

越南南部佛教ê特點

HUNG Ming-chien (洪銘謙)

NGUYỄN

Đức Lộc

Tiến trình “trở thành” trong sự hiệp nhất và hội nhập văn hóa địa phương của giáo hội Công giáo Việt Nam

越南南部天主教ê合一kap本土化歷程

N̂G

Pek-hô

DƯƠNG

Hiền Hạnh

Giá trị đạo Tin lành và quá trình phát triển tại Việt Nam - Một số quan điểm ban đầu

越南基督教ê價值觀kap發展過程

N̂G

Pek-hô

15:30-16:00

Tea time 茶點 Phò-tāu  Nghỉ giải lao

16:00-18:00

Panel 3  場次3  Tiểu ban 3

@ TWL classroom 88154

Presider
主持人

Chủ trì

Presenters

發表者

Người

phát biểu

Titles

題目

Đề tài

Discussants

討論人

Người

bình luận

TRẦN

Thị Lan

(陳氏蘭)

LƯƠNG Văn Hy &

TS. Phan Văn Dốp

Sociocultural life and social relations in lowland Vietnam

Mattel HSU

NGÔ Thị

Phương Lan

Kinh tế nông hộ của người Việt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

越南南部九龍江流域ê小農經濟

NGUYỄN Công Hoàng

LÂM

Minh Châu

Sự mờ nhạt của sở hữu ruộng đất quy mô lớn ở đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam - Một phân tích từ góc nhìn nhân học kinh tế

從經濟人類學的視野分析越南北部紅河流域大規模土地所有權的衰落

TRẦN

Thị Lan

BÙI

Minh Hào

Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường vùng dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc và miền Tây Nghệ An

義安北部kap西部山區少數民族地區市場經濟發展中ê文化資本

Thị Nhâm

18:00

Dinner 晚餐Àm-tǹg  Bữa tối  (一般聽眾自理)

 


May 28Sunday(Chủ Nhật)

時間

Thời gian

Agenda議程暨活動內容

Lịch trình và nội dung hoạt động

9:00- 11:00

Panel 4 場次4  Tiểu ban 4

@ TWL classroom 88154

Presider
主持人

Chủ trì

Presenters

發表者

Người

phát biểu

Titles

題目

Đề tài

Discussants

討論人

Người

bình luận

BÙI

Quang Hùng

(裴光雄)

VƯƠNG Xuân Tình

Quan hệ tộc người xuyên biên giới vùng miền núi phía Bắc

越南北方山區ê跨界民族關係

SHIUNG Chung-ching

(熊仲卿)

Thanh Sang

Quan hệ tộc người xuyên biên giới Việt Nam - Lào: Nghiên cứu trường hợp xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh và xã Bờ Y, tỉnh KonTum

越南與寮國跨國民族關係:河靜省山金社及公敦省佈依社為研究案例

TSENG Hsun-hui (曾薰慧)

VÕ Công Nguyện

Quan hệ tộc người ở Tây Nam Bộ Việt Nam: Góc nhìn nhân học

越南西南部ê族群關係

LIU Yi-chang

(劉益昌)

 

TRƯƠNG Văn Món

Người Chăm và văn hóa Chăm ở Việt Nam trong mối quan hệ với một số tộc người, quốc gia khác ở khu vực châu Á

與亞洲他國民族互動關係下看越南的占族人和占族文化

Peter KANG

(康培德)

11:00-12:30

Lunch 午餐 Chia̍h-tàu  Nghỉ ăn trưa (88102, 88104) (一般聽眾自理)

 

以下活動僅限國外學者參與

12:30-13:30

Campus tour 校園參觀 Tham quan khuôn viên trường

13:30-

City tour 市區參觀 Tham quan thành phố

*議程若有變動,以會議當天公布為準。