2013 Tē 2 Kài Tâi Oa̍t Jîn-bûn Pí-kàu Kok-chè Gián-thó-hoē &
Tē 6 Kài Tâi-ôan Lô-má-jī Kok-chè Gián-thó-hōe

Hōe-gī Chú-tê: Bûn-hoà î-sán ê pó-hō͘ kap chài-seng

Chú-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Gí-bûn Chhek-giām Tiong-sim,
Oa̍t-lâm Gián-kiù Tiong-sim
,
Tâi-Oa̍t Bûn-hoà Hia̍p-hoē,
Sin Tâi-oân Bûn-hoà Ūn-tōng

Hia̍p-pān tan-ūi:
Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe
Tâi-bûn Pit-hoē
Tâi-ôan Kàu-siū Hia̍p-hōe
Tông-hoâ Tāi-ha̍k A-thài Ha̍k-têng
Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k Tâi-gí-hē
Tâi-lâm Sîn-ha̍k Īⁿ
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē
Kok-li̍p Tâi-oân Bûn-ha̍k Koán

Chí-tō Tan-ūi:
Tâi-oân (Bîn) Chèng-hú
Tâi-lâm Chhī-chèng-hú Kàu-io̍k-kio̍k
Tâi-lâm Chhī-chèng-hú Bûn-hòa-kio̍k

Chàn-chō͘ tan-ūi:
A-se-a Kok-chè Thoân-pò-siā, Lo̍k-an Pēⁿ-īⁿ, Hông-gē lú-hêng-siā
Hōe-gī tē-tiám: Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Le̍k-hêng hāu-khu Le̍k kiàn-tiok
Hōe-gī ji̍t-kî: Kong-gôan 2013 nî 5 goe̍h 18~20

Lo̍k-chhú Chheng-toaⁿ
lūn-bûn keh-sek: Word PDF

Kèng chhiáⁿ só͘-ū (kháu-gí kap hái-pò) ê hoat-piáu-chiá tī 4/25 chìn-chêng teng-kì chù-chheh khak-jīm chhut-se̍k hoē-gī! Bô chù-chheh chiá ē tòng-chò hòng-khì hoat-piáu!

5/18~19 khai-hòng bîn-chiòng chham-ú! 5/20 sī Pe̍h-oē-jī bûn-bu̍t chham-koan, kan-taⁿ kok-goā ha̍k-chiá chham-ú (kok-lāi bîn-chiòng nā beh chham-koan, chhiáⁿ khì Lô-má-jī Bûn-hoà-cheh pò-miâ). Gián-thó-hoē it-poaⁿ thiaⁿ-chiòng ùi 4/20 khai-sí bián-hùi pò-miâ!

Siōng-sin gī-thêng (5/17) kong-pò!Nā-ū jīm-hô būn-tê, chhiáⁿ liân-lo̍k gián-thó-hōe pì-su-chhù.
E-mail: cvsncku@gmail.com│Tel: 06-2757575 ext 52627│Fax: 06-2755190│