2019 Tē 4 Kài Tâi Oa̍t Jîn-bûn Pí-kàu Kok-chè Gián-thó-hoē

Tâi-oân choân-kok siōng-tōa ê Tâi-Oa̍t gián-thó-hōe!

Lo̍k-chhú miâ-toaⁿ í-keng kong-pò͘! Chhiáⁿ hoat-piáu-chiá tī 7/31 chù-chheh khak-jīn chhut-se̍k tāi-hōe!

Chhiáⁿ kok-ūi tī 9 goe̍h chhe 1 kàu 30 chi-kan kā lūn-bûn choân-bûn thoân lâi chia!

Hoan-gêng bîn-chiòng pò-miâ chham-ka (hui-hoat-piáu-chiá)! 10/31 cha̍h-chí.

Hōe-gī chú-tê: tê: Kok-chè ha̍p-chok hām éng-sio̍k hoat-tián

Khòaⁿ khah chē siòng-phìⁿ

Chú-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Gí-bûn Chhek-giām Tiong-sim
Oa̍t-lâm Gián-kiù Tiong-sim

Tâi-oân Bûn-ha̍k Hē
Tâi-Oa̍t Bûn-hoà Hia̍p-hoē
Tâi-oân A-chiu Kau-liû Ki-kim -hōe

Hia̍p-pān & chàn-chō tan-ūi:
Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe
Tâi-bûn Pit-hoē
Lo̍k-an Pēⁿ-īⁿ
Kho-ki-pō͘

Hōe-gī tē-tiám: Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Bûn-ha̍k Hē koán

Hōe-gī ji̍t-kî: Kong-gôan 2019 nî 11 goe̍h 23~24
Nā-ū jīm-hô būn-tê, chhiáⁿ liân-lo̍k gián-thó-hōe pì-su-chhù.
E-mail: cvsncku@gmail.com│Tel: 06-2757575 ext 52627│Fax: 06-2755190│