Hōe-tiûⁿ

Tāi-hōe ê thâu 2 kang tī Sêng-tāi kí-hêng, 13 hō e-po͘ kàu 14 hō tiong-tàu tī Koan-á-niá Thóng-bō͘ Un-chôaⁿ Hōe-koán (關子嶺統茂溫泉會館) pān-lí. Tāi-hōe ē chún-pī kau-thong-chhia chiap hoat-piáu-chiá khì Koan-á-niá.

Sêng-tāi ê hōe-tiûⁿ tī Le̍k-hêng hāu-khu ê Tâi-bûn-hē hē-koán kap Le̍k-sek Mô͘-hoat Ha̍k-hāu (MSGT). Pò-tò kap kok-tiûⁿ hoat-piáu kū-thé tē-tiám khah bān ē kong-pò͘ tī gī-têng.

Sêng-tāi hāu-hn̂g tē-tô͘

GIS hāu-hn̂g siāu-kài

‧Sêng-tāi hōe-tiûⁿ siòng-phìⁿ

Le̍k-hêng hāu-khu tōa-mn̂g

MSGT (chiàⁿ-chhiú-pêng)

Tâi-oân Bûn-ha̍k-hē hē-koán chiàⁿ-bīn

Tâi-bûn-hē 88154 kàu-sek

 

 


Nā-ū jīm-hô būn-tê, chhiáⁿ liân-lo̍k gián-thó-hōe pì-su-chhù.
E-mail: cvsncku@gmail.com│Tel: 06-2757575 ext 52627│Fax: 06-2755190│