Kau-thong hong-sek

Ka-kī khui chhia

‧lo̍h-lâm:

Iân kok-tō 3 hō lo̍h-lâm → lo̍h éng-khong kau-liû-tō chiàⁿ-oat → iân Tiong-chèng-pak-lō͘, Tiong-chèng-lâm-lō͘ (ǹg lâm)óng Tâi-lâm chhī-khu ti̍t kiâⁿ → Tiong-hôa-lō͘ tò-oat → iân Tiong-hôa-tang-lō͘ ti̍t kiâⁿ → tī Sió-tang-lō͘-kháu chiàⁿ-oat → ti̍t kiâⁿ tō ē kàu Sêng-kong Tāi ha̍k Le̍k-hêng hāu-khu

‧chiūⁿ-pak:

Iân kok-tō 1 hō chiūⁿ-pak → lo̍h Jîn-tek kau-liû-tō tò oat →iân tang-mn̂g-lō͘(ǹg sai)óng Tâi-lâm chhī-khu ti̍t kiâⁿ → tú tio̍h Lîm-sim-lō͘ chiàⁿ-oat → Sió-tang-lō͘ tò-oat, ti̍t kiâⁿ tō ē kàu Sêng-kong Tāi-ha̍k.


Chē hoé-chhia

Tī Tâi-lâm chām lo̍h chhiā, ùi āu-ia̍h chhut lâi, tò-oat kiâⁿ Chiân-hong-lō͘, tāi-iok 500 kong-chhioh, kòe Sió-tang-lō͘ liáu chiàⁿ-pêng tō sī Le̍k-hêng hāu-khu.

Chē ko-thih

Tâi-lâm ko-thih chām lo̍h-chia liáu āu, chē kè-têng chhia(tāi-iok 20-30 hun-cheng, $300-400NT), iah sī pôaⁿ hoé-chhia, ùi ko-thih Sua-lûn chām chē kàu Tâi-lâm hoé-chhia chām(tāi-iok 20 hun-cheng)Nā-ū jīm-hô būn-tê, chhiáⁿ liân-lo̍k gián-thó-hōe pì-su-chhù.
E-mail: cvsncku@gmail.com│Tel: 06-2757575 ext 52627│Fax: 06-2755190│