2016 Tē 3 Kài Tâi Oa̍t Jîn-bûn Pí-kàu Kok-chè Gián-thó-hoē &
Tē 8 Kài Tâi-ôan Lô-má-jī Kok-chè Gián-thó-hōe

Khòaⁿ khah chē siòng-phìⁿ!

Tâi-oân choân-kok siōng-tōa ê Tâi-Oa̍t gián-thó-hōe!

Chiām-tēng gī-têng í-keng kong-pò͘!Chhiáⁿ hoat-piáu-chiá 9/30 chêng upload choân-bûn

Hōe-gī Chú-tê: Gí-giân chhek-giām kap tùi gōa Tâi-gí/Oa̍t-gí kàu-ha̍k

Chú-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Gí-bûn Chhek-giām Tiong-sim,
Oa̍t-lâm Gián-kiù Tiong-sim
,
Tâi-Oa̍t Bûn-hoà Hia̍p-hoē,

Hia̍p-pān tan-ūi:
Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe
Tâi-bûn Pit-hoē
Tâi-oân Lâm-siā
Tâi-ôan Kàu-siū Hia̍p-hōe

Ka-eng Kàu-io̍k Ki-kim-hōe
Tông-hoâ Tāi-ha̍k A-thài Ha̍k-têng
Pîn-tong Kho-ki Tāi-ha̍k lông-ha̍k-īⁿ
Lí Bûn-chèng gī-oân ho̍k-bū-chhù
Ia̍p Î-tin li̍p-úi ho̍k-bū-chhù

Chàn-chō͘ tan-ūi:
A-se-a Kok-chè Thoân-pò-siā, Lo̍k-an Pēⁿ-īⁿ, Hông-gē lú-hêng-siā
Hōe-gī tē-tiám: Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Bûn-ha̍k Hē koán (12&13), Koan-á-niá Thóng-bō͘ Un-chôaⁿ Hōe-koán (14)

Hōe-gī ji̍t-kî: Kong-gôan 2016 nî 11 goe̍h 12~14
Nā-ū jīm-hô būn-tê, chhiáⁿ liân-lo̍k gián-thó-hōe pì-su-chhù.
E-mail: cvsncku@gmail.com│Tel: 06-2757575 ext 52627│Fax: 06-2755190│